TMU

:::

雙和醫院招募研究助理

  • 2021-08-23
  • Admin Admin
{{Alt_title}}

職稱科技部研究助理

 

聘任條件: 1.呼吸治療學系畢業,研究所畢業尤佳

                                   2. 具備對於醫療器材臨床研究有熱誠者

發展:了解臨床照護作業層面醫材相關研發對於未來銜接醫院工作或研究所(碩博班)進修皆有幫助

工作內容執行臨床肺復原相關研究

負責單位:衛生福利部雙和院胸腔內科

工作地點:衛生福利部雙和醫院

薪資按科技部標準核薪,含勞健保

聯絡人10038@s.tmu.edu.tw 蘇千玲