TMU

:::

专任师资

 • 职称 : 教授兼系主任
 • 姓名 : 陈 炳常
 • 电子邮件 : bcchen@tmu.edu.tw
 • 联络电话 : (02)2736-1661#3511
 • 研究专长 : 呼吸药理、分子生物
 • {{title}} :  
 • 职称 : 教授
 • 姓名 : 施 崇鸿
 • 电子邮件 : chshih43@tmu.edu.tw
 • 联络电话 : (02)2736-1661#3510
 • 研究专长 : 重症医学、呼吸治疗、胸腔医学
 • {{title}} :  
 • 职称 : 教授
 • 姓名 : 馀 明治
 • 电子邮件 : yutbc@tmu.edu.tw
 • 联络电话 :  
 • 研究专长 : 重症医学、呼吸治疗、胸腔医学
 • {{title}} :  
 • 职称 : 教授
 • 姓名 : 白 冠壬
 • 电子邮件 : bkj@tmu.edu.tw
 • 联络电话 :  
 • 研究专长 : 重症医学、呼吸治疗、胸腔医学
 • {{title}} :  
 • 职称 : 副教授
 • 姓名 : 江 玲玲
 • 电子邮件 : llchiang@tmu.edu.tw
 • 联络电话 : (02)2736-1661#3519
 • 研究专长 : 临床呼吸治疗、胸腔复原治疗、长期呼吸照护
 • {{title}} :  
 • 职称 : 副教授
 • 姓名 : 锺 启礼
 • 电子邮件 : d102092009@tmu.edu.tw
 • 联络电话 :  
 • 研究专长 : 慢性阻塞性肺病、尘肺症
 • {{title}} :  
 • 职称 : 副教授
 • 姓名 : 何 淑娟
 • 电子邮件 : shu-chuan@tmu.edu.tw
 • 联络电话 : (02)2736-1661#3512
 • 研究专长 : 肺部复建、长期照护、呼吸道分子生物学
 • {{title}} :  
 • 职称 : 副教授
 • 姓名 : 庄 校奇
 • 电子邮件 : chuanghc@tmu.edu.tw
 • 联络电话 : (02)2736-1661 #3513
 • 研究专长 : 呼吸毒理学、职业医学、环境卫生
 • {{title}} :  
 • 职称 : 副教授
 • 姓名 : 刘 文德
 • 电子邮件 : lion5835@gmail.com
 • 联络电话 :  
 • 研究专长 : 胸腔医学、重症医学、睡眠呼吸障碍
 • {{title}} :  
 • 职称 : 助理教授
 • 姓名 : 杨 幼兰
 • 电子邮件 : ylyang@tmu.edu.tw
 • 联络电话 : (02)2736-1661#3518
 • 研究专长 : 呼吸生理、呼吸治疗
 • {{title}} :  
 • 职称 : 助理教授
 • 姓名 : 林 启岚
 • 电子邮件 : chiilan@tmu.edu.tw
 • 联络电话 :  
 • 研究专长 : 胸腔医学、重症医学、感染症
 • {{title}} :  
 • 职称 : 助理教授
 • 姓名 : 许 谆谆
 • 电子邮件 : chunhsu@tmu.edu.tw
 • 联络电话 : 02-2736-1661#3514
 • 研究专长 : 呼吸治疗、呼吸生理病理学、神经生理学
 • {{title}} :  
 • 职称 : 助理教授
 • 姓名 : 陈 嘉玲
 • 电子邮件 : chialing66@tmu.edu.tw
 • 联络电话 :  
 • 研究专长 : 感染免疫学、凋亡细胞讯息与清除机制、细胞炎症机制
 • {{title}} :